Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Handelsonderneming JSU.

Artikel 1. Algemeen:

1.Handelsonderneming JSU, hierna mede aan te duiden met JSU houdt zich bezig met de verkoop van schoonmaakartikelen en mogelijke dienstverlening in de schoonmaakbranche in de breedste zin.

2.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaarde orders, opdrachten, regelingen en/of andere overeenkomsten gesloten en/of aangegaan door Handelsonderneming JSU, met uitsluiting van andere voorwaarden en condities, daaronder begrepen die van kopers c.q. opdrachtgevers, tenzij JSU uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard dat zodanige andere voorwaarden van toepassing zullen zijn. Behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geldt de toepasselijkheid van zodanige andere voorwaarden uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst.

Artikel 2. Offertes:

1.Alle offertes, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen.

2.Een vaste offerte is slechts bindend voor de duur van maximaal 1 week.

Artikel 3. Orders en opdrachten:JSU

JSU wordt geacht een order c.q. opdracht te hebben geaccepteerd, indien JSU een daarop aansluitende orderbevestiging verstuurt dan wel indien JSU niet uitdrukkelijk op de achtste kalenderdag, nadat de bestelling of opdracht door JSU is ontvangen, schriftelijk aan de koper/opdrachtgever heeft bericht, dat JSU de bestelling of opdracht niet dan wel slechts onder bepaalde voorwaarden wenst te aanvaarden.

Artikel 4. Prijzen:

1.De in de offerte genoemde prijzen zijn berekend voor levering af magazijn, alwaar aflevering geacht wordt te geschieden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is en in genoemde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, niet begrepen vervoerskosten, omzetbelasting, in- en uitvoerrechten, in- en uitvoerbelasting, transportverzekering, verpakkingskosten, inklaringskosten, consulaatkosten en alle andere, mogelijke kosten dieJSU in redelijkheid heeft moeten maken om de verkochte zaken te bestemder plaatse en te bestemder tijd af te kunnen leveren. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de offerte geldende kostenfactoren, Waaronder inbegrepen prijzen, koersen, lonen, belasting, rechten, lasten e.d., behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van verhoging van de kostenfactoren, is JSU gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, zelfs indien de verhoging gebaseerd is op mogelijk ten tijde van de aanbieding reeds voorzienbare omstandigheden.

2.Indien ten gevolge van de verhoging van de kostprijsfactoren JSU aldus gerechtigd wordt de prijs te verhogen met meer dan 25%, zal zij de wederpartij hiervan op de hoogte brengen. Indien de koper c.q. opdrachtgever zich met verhoging van meer dan 25% niet kan verenigen, heeft koper c.q. opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, mits de koper c.q. opdrachtgever JSU van zijn voornemen tot ontbinding als hiervoor bedoeld onmiddellijk, doch uiterlijk 5 kalenderdagen nadat de aan te brengen prijsaanpassing hem schriftelijk bekend is gemaakt, bij aangetekend schrijven in kennis stelt. In geval van beëindiging als in de voorgaande zin bedoeld heeft JSU aanspraak op schadevergoeding, indien de overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd: de wederpartij is gehouden het reeds uitgevoerde gedeelte en de daarbij behorende kosten van derden te vergoeden. Bij een dergelijke ontbinding is JSU voorts niet gehouden enige vergoeding aan de wederpartij te voldoen.

3.Wanneer vanwege bijzondere omstandigheden aflevering slechts met inachtneming van extra kosten mogelijk is, komen deze extra kosten ten laste van koper/opdrachtgever.

Artikel 5. Overeenkomst:

1.De overeenkomst komt eerst tot stand nadat JSU de aan haar gegeven opdracht schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij door de wederpartij binnen 3 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging aan JSU uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt bericht. In ieder geval wordt de overeenkomst eveneens geacht te zijn tot stand gekomen, indien JSU Holland de uitvoering van de opdracht ter hand neemt, in verband met spoedeisendheid van de leverantie respectievelijk de te verrichten werkzaamheden of om andere redenen. In dat geval zal de aan de wederpartij toe te zenden factuur gelden als opdrachtbevestiging. De wederpartij heeft alsdan geen mogelijkheid tegen die opdrachtbevestiging te protesteren.

2.Toezeggingen, aanbiedingen en afspraken gemaakt door de wederpartij met door JSU ingeschakelde derden, medewerkers van JSU hieronder uitdrukkelijk begrepen, verbinden JSU slechts indien zij door JSU zelf schriftelijk worden bevestigd.

3.De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens die JSU benodigd voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven op- dracht, in de gewenste vorm tijdig in het bezit komen van JSU. Dit geldt in het bijzonder voor de in de orderbevestiging nader omschreven respectievelijk genoemde stukken.

4.De wederpartij draagt er voorts zorg voor dat tijdig (uiterlijk per moment van de start van de uitvoering als overeengekomen) de vereiste vergunningen van overheidswege aanwezig zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.JSU heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot aan het moment, waarop de wederpartij aan de in de vorige twee leden genoemde verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 6. Levering:

1.De levering geschiedt af magazijn tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. JSU zal in voorkomende gevallen zorgdragen voor een transportverzekering.

2.De koper/opdrachtgever geeft JSU nu reeds vooralsdan toestemming de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en ter zake hiervan telkens per deelaflevering de koper/opdrachtgever afzonderlijk te factureren. Iedere deelaflevering geldt als afzonderlijke aflevering in de zin van deze voorwaarden.

3.Onder de datum van aflevering wordt verstaan de dag waarop de zaken door JSU voor de eerste maal ter aflevering worden aangeboden.

4.De opgegeven levertijden zijn vrijblijvend hoezeer JSU ook al het mogelijke zal doen om aflevering binnen de overeengekomen termijn te realiseren. Indien een aflevering onverhoopt niet binnen de overeengekomen termijn geschiedt, kan JSU hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

5.Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft de koper/opdrachtgever geen recht op (gedeeltelijke) niet nakoming van enige jegens JSU aangegane verplichting, waaronder uitdrukkelijk begrepen betalingsverplichtingen, noch aanspraak op enige schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van JSU, fouten van haar niet leiding gevende personeelsleden hier uitdrukkelijk niet onder begrepen.

6.JSU is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden/leveranciers over te laten. Op nadrukkelijk schriftelijk verzoek van de wederpartij zal JSU melden of respectievelijk in hoeverre zij derden/leveranciers heeft ingeschakeld dan wel zal inschakelen.

7.De door JSU opgegeven levertijd zal zoveel mogelijk in acht genomen worden. De wederpartij zal, indien hij van mening is dat JSU zich wel aan de opgegeven levertijd dient te houden, JSU alsnog een redelijke termijn dienen te gunnen voor het uitvoeren van de overeenkomst, welke redelijke termijn in ieder geval 14 dagen bedraagt en eerst ingaat nadat de wederpartij zich daarop uitdrukkelijk schriftelijk heeft beroepen.

Artikel 7. Industriële- en intellectuele eigendom:

1.Alle rechten van industriële of intellectuele aard met betrekking tot van JSU afkomstige (schoonmaak-)producten of door haar gebruikte computerprogramma`s, werkwijzen, adviezen, modellen en tekeningen e.d., worden en blijven, zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst c.q. opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend het eigendom van JSU, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de wederpartij of van de door de opdrachtgever ingeschakelde derden, waaronder inbegrepen eigen medewerkers van JSU. De uitoefening van deze rechten openbaarmaking, overdracht, verveelvoudiging, verspreiding van gegevens daaronder begrepen is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan JSU voorbehouden.

2.JSU behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom voor ter zake van door haarzelf ontwikkelde producten, als ook ter zake van de producten c.q. ontwerpen die, gebaseerd op eigen producten/ontwerpen ten gevolge van instructies en/of opdrachten van koper/opdrachtgever, zijn doorontwikkeld en/of aangepast.

Artikel 8. Klachten (`Reclames`):

1.De door JSU geleverde producten en de door JSU verrichte diensten zijn van goede kwaliteit en voldoen aan de in de schoonmaakbranche gestelde eisen van deugdelijkheid en kwaliteit. Retourzendingen of het niet aanvaarden van overeengekomen diensten ontheffen de wederpartij in geen enkel opzicht van haar betalingsverplichtingen. Retourzendingen komen uitdrukkelijk voor rekening en risico van de wederpartij.

2.Klachten omtrent kwaliteit, soort of hoeveelheid e.d. der geleverde zaken, dan wel klachten omtrent de tarieftoepassing, de declaratie of de wijze waarop de zaken zijn geleverd respectievelijk de diensten zijn verricht, worden door JSU slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven door de koper/opdrachtgever worden ingediend bij JSU, waarbij melding wordt gemaakt van het leveringsmoment dan wel het moment van het verrichten van diensten, het soort product dan wel de aard van de verrichte dienst, als ook een nadere omschrijving van de klacht.

3.Reclames over het geleverde product of over de verrichte dienst hebben geen invloed op eerdere geleverde producten dan wel verrichte diensten.

4.Reclames ontheffen de koper/opdrachtgever niet van de overeengekomen betalingsverplichting(en) met inachtneming van de ter zake gemaakte afspraken en overeengekomen en/of in deze voorwaarden vermelde betalingstermijnen.

5.JSU is niet gehouden een reclame in behandeling te nemen zolang de wederpartij enige factuur voor geleverde producten dan wel verrichte diensten onbetaald laat. Dit geldt ook voor een factuur voor eerder geleverde producten dan wel verrichte diensten.

6.Indien de klachten gegrond blijken, heeft JSU de keuze tussen aanpassing van het bedrag van haar declaratie, het terugnemen van de foutief geleverde producten en het opnieuw leveren van de bestelde producten, het verbeteren of opnieuw verrichten van eventuele afgekeurde werkzaamheden, tenzij van JSU in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de leveranties en/of de werkzaamheden worden verbeterd of opnieuw worden verricht, in welk geval slechts aanpassing van de declaratie plaatsvindt. JSU zal koper/opdrachtgever bekendmaken of een nieuwe levering mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn die te verwachten is.

7.Klachten worden niet in behandeling genomen, indien de geleverde zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn gewijzigd door of samenhangend met handelingen of nalaten van de koper/opdrachtgever en de door deze eventueel ingeschakelde derden, dan wel geheel of gedeeltelijk beschadigd zijn.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud:

1.De eigendom van de geleverde zaken gaat eerst op de wederpartij over nadat deze heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling van de overeengekomen tegenprestatie/koopprijs voor door de JSU aan de wederpartij krachtens een overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van dergelijke overeenkomsten. Zolang de wederpartij zaken onder zich heeft waarvoor JSU het in de voorgaande zin bedoelde eigendomsvoorbehoud kan uitoefenen, is de wederpartij op eerste verzoek van JSU gehouden, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de zaken aan JSU af te geven. De wederpartij is voorts gehouden betreffende zaken apart te houden en als afkomstig van JSU te waarmerken.

2.Doorverkoop aan derden mag uitsluitend geschieden in het kader van een normale bedrijfsuitoefening. De zaken als onder het eigendomsvoorbehoud van de JSU vallend, mogen nimmer worden verpand of anderszins aan derden tot zekerheid worden overgedragen, huurkoop en/of huurverkoop hieronder begrepen.

3.De wederpartij is voorts gehouden ervoor zorg te dragen dat de zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, verzekerd zijn tegen risico`s waartegen verzekering gebruikelijk is (brand, diefstal, water- en stormschade hier uitdrukkelijk onder begrepen) of door de JSU wenselijk wordt geoordeeld.

4.Bij ontbinding van een overeenkomst krachtens deze voorwaarden of anderszins, heeft JSU het recht de niet (volledig) betaalde zaken zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht dat JSU heeft op schadevergoeding ingevolge deze voorwaarden en de Wet. De koper/opdrachtgever is uitdrukkelijk gehouden aan deze terugname mee te werken.

Artikel 10. Betaling:

1.Betalingen geschieden à contant, direct bij aflevering van de overeengekomen zaken, dan wel bij het verrichten van de dienst, tenzij anders is overeengekomen.

2.In geval koper/opdrachtgever in gebreke blijft binnen de vastgestelde termijn te voldoen hetgeen hij uit hoofde van een factuur aan JSU verschuldigd is, is hij van rechtswege in gebreke en tevens vanaf de factuurdatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1% rente per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend. Tevens is JSU gerechtigd haar vordering ter zake van een onbetaald gebleven factuur respectievelijk facturen onmiddellijk aan een derde, waaronder een advocaat dan wel een deurwaarder, ter incasso in handen te geven, teneinde rechtsmaatregelen te treffen.

3.Alle gerechtelijke kosten, verbonden aan het nemen van rechtsmaatregelen jegens de in gebreke zijnde koper/opdrachtgever alsmede alle buitengerechtelijke kosten, welke JSU zou moeten maken om tot incassering van haar vordering te komen, welke laatste kosten worden gesteld op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag tot € 3.000,-- en minimaal 10% van het verschuldigde bedrag daarboven, zullen uitdrukkelijk voor rekening van de koper/opdrachtgever komen, zulks met een minimum van € 250,--. Betalingen na inschakeling van derden in het kader van de invordering zullen worden verwerkt met inachtneming van artikel 44, boek 6, Burgerlijk Wetboek, derhalve in eerste plaats strekkende in mindering van de gemaakte kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4.Een eventueel aangeboden betalingskorting vervalt indien niet aan de daarbij gestelde voorwaarde(n) wordt voldaan.

5.De wederpartij dient voor betaling van het door hem aan JSU verschuldigde zorg te dragen zonder enige korting of compensatie, hoe ook genaamd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De aan de door de koper/opdrachtgever te verrichten betaling verbonden kosten van betalingsverkeer komen volledig voor zijn rekening.

6.Door JSU afgegeven creditnota`s mogen evenwel, zulks in afwijking van het in het vorige lid gestelde, voor verrekening worden gebruikt.

7.Indien de wederpartij 8 dagen nadat hem daartoe schriftelijk is verzocht zijdens JSU in gebreke blijft om de overeengekomen zaken te ontvangen, is JSU gerechtigd naast de overeengekomen zaak en het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, een boete in rekening te brengen ter grootte van 15% van de overeengekomen tegenprestatie, onverminderd het recht van JSU op schadevergoeding en/of ontbinding der overeenkomst op grond van de Wet en op grond van het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde.

Artikel 11. Zekerheidsstelling:

JSU is te allen tijde gerechtigd, alvorens zaken te leveren of diensten te verrichten, te hare keuze te eisen, dat de wederpartij hetzij de overeengekomen tegenprestaties vooruitbetaalt, hetzij dat de wederpartij een in het bancair verkeer aanvaardbaar geachte zekerheid stelt, zoals een onherroepelijke bankgarantie voor de nakoming van al hetgeen Jsu van de wederpartij uit hoofde van de overeenkomst of uit welken hoofden dan ook te vorderen heeft of zal krijgen. Voldoet de wederpartij niet aan een verzoek tot zekerheidsstelling of aan enige andere verplichting die op de wederpartij rust uit hoofde van de Wet, overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan is de wederpartij zonder dat enige vorm van ingebrekestelling is vereist van rechtswege in verzuim.

Artikel 12. Aansprakelijkheid:

1.JSU is bij gebleken verzuim c.q. wanprestatie (toerekenbare niet nakoming) of onrechtmatige daad harerzijds slechts gehouden tot betaling van een schadevergoeding die maximaal bedraagt het bedrag van het overeengekomen en bij de wederpartij in rekening gebrachte factuurbedrag exclusief BTW en exclusief overige kosten, dat betrekking heeft op de schadeveroorzakende zaak respectievelijk schadeveroorzakende dienst. Het in de voorgaande zin bepaalde geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van JSU zelve bij uitvoering van de overeenkomst. JSU is niet aansprakelijk voor indirecte schade, hieronder begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, gevolgschade (ook bij derden) en andere vermogensschade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van JSU zelf.

2.De aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan al dan niet door opzet of grove schuld van ondergeschikten en derden als door JSU bij de uitvoering van de haar verstrekte opdracht ingeschakeld, is volledig uitgesloten.

3.JSU is niet aansprakelijk voor het falen van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte zaken of schade die ontstaan is of veroorzaakt is door het gebruik van het geleverde, zowel zaak of dienst, of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft, tenzij JSU uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft gegarandeerd dan wel indien JSU zelf bij de keuze van het te gebruiken materiaal respectievelijk uitvoering van de te verrichten diensten opzettelijk of bewust roekeloos ten nadele van de wederpartij heeft gehandeld.

4.Voor gegeven adviezen is JSU uit de aard der zaak nimmer aansprakelijk. Dit geldt evenzeer indien sprake is van een situatie waarin door de wederpartij wordt gemeend dat wel had moeten worden geadviseerd terwijl zulks achterwege is gebleven, tenzij ter zake van het verstrekte advies respectievelijk ter zake van het nalaten advies te verstrekken JSU zelf opzet dan wel bewuste roekeloosheid kan worden verweten.

5.De wederpartij is uitdrukkelijk gehouden JSU te vrijwaren voor en haar schadeloos te stellen ter zake van aanspraken van derden die samenhangen met respectievelijk betreffen schade als in de vorige vier leden besproken en ter zake waarvan JSU niet aansprakelijk is.

6.Vanaf het moment van aflevering door JSU is het geleverde voor risico van de wederpartij.

Artikel 13. Overmacht:

1.Overmacht, hoe dan ook ontstaan, hier uitdrukkelijk in ieder geval onder begrepen ziekte onder de medewerkers van JSU en bij door JSU ingeschakelde derden, bedrijfsstoornissen zowel bij JSU als bij door JSU ingeschakelde derden, overheidsmaatregelen, materiaalfouten, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, oproer, staking, brand, oorlogshandelingen, het niet of niet tijdig aan JSU leveren van de aan de koper/opdrachtgever te leveren zaken of grondstoffen door derden, energiecrisis, abnormale prijsstijgingen van grondstoffen en energie, schorst de verplichting tot levering aan de zijde van JSU.

2.Bij tijdelijke overmacht is JSU gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst respectievelijk het verrichten van de overeengekomen prestatie(s) voor de duur van de overmacht op te schorten, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is en zonder dat JSU dientengevolge tot enige vergoeding jegens de wederpartij gehouden is. Indien sprake is van blijvende overmacht, zijnde een overmachtsituatie die minstens vier maanden na melding door JSU aan de wederpartij voortduurt, is zowel JSU als de wederpartij gerechtigd de overeenkomst door een aldus luidende schriftelijke verklaring te ontbinden, in welk geval JSU niet gehouden is de wederpartij enige vergoeding te betalen. Indien op moment van ontbinding ingevolge dit artikel reeds door JSU werkzaamheden zijn verricht respectievelijk een gedeelte van de overeenkomst is uitgevoerd is de wederpartij gehouden die verrichte werkzaamheden respectievelijk het reeds geleverde te betalen met inachtneming van de overeengekomen koopprijs/vergoeding, vermeerderd met eventueel door JSU reeds gemaakte kosten jegens derden.

Artikel 14. Retentierecht:

JSU is bevoegd de verplichting tot afgifte van zaken die onder haar berusten in het kader van de betrokken rechtsverhouding of anderszins in het kader van een regelmatig contact op te schorten, totdat de koper/opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van door JSU geleden schade en betaling van op hem openstaande bedragen, waaronder rente en kosten, heeft voldaan.

Artikel 15. Duur van de overeenkomst en opzegging:

1.Opdrachten tot het geven van adviezen, die tot gevolg hebben dat regelmatig zich repeterende, al dan niet licht van elkaar afwijkende werkzaamheden, dienen te worden verricht, worden geacht te zijn verstrekt voor onbepaalde tijd.

2.Een opdracht voor onbepaalde tijd kan door ieder der partijen met een opzegtermijn van tenminste drie maanden schriftelijk worden opgezegd.

3.Andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of op het door partijen nadrukkelijk bepaalde tijdstip. Opdrachten, niet gegeven voor onbepaalde tijd, mogen door partijen niet worden opgezegd.

4.Zowel JSU als koper/opdrachtgever kan een opdracht, zowel voor onbepaalde als voor niet onbepaalde tijd, in afwijking van het hiervoor in de leden 2 en 3 bepaalde tegen een opzegtermijn korter dan drie maanden dan wel zonder opzegtermijn doen eindigen, indien van hetzij JSU hetzij koper/opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de opdracht langer voortduurt.

5.JSU is gerechtigd in geval van niet tijdige afname en/of niet behoorlijke nakoming van andere op de koper/opdrachtgever rustende verplichtingen, als ook in geval de koper/opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt dan wel op eigen verzoek dan wel op verzoek van een derde in staat van faillissement wordt verklaard dan wel indien er op enigerlei wijze beslaglegging op zijn roerende en/of onroerende zaken of andere goederen plaatsvindt, alsmede indien de koper/opdrachtgever zijn bedrijf stillegt, dan wel zijn crediteuren benadert in het kader van een schuldsanering/afbetalingsregeling, om iedere verdere levering en het verrichten van diensten op te schorten als ook iedere met de koper/opdrachtgever gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door enkele schriftelijke kennisgeving aan de koper/opdrachtgever, zulks onverminderd de aan JSU toekomende rechten zoals het recht tot volledige schadevergoeding en/of terugname van zaken en/of het recht een niet opzegbare opdracht alsmede de opdracht waarbij een opzegtermijn geldt, zonder inachtneming van de opzegtermijn op te zeggen, in welk geval de wederpartij ook aansprakelijk is voor alle door de JSU als gevolg van deze beëindiging van de opdracht te lijden schade.

6.De partij die opzegt zonder daartoe gerechtigd te zijn, of zonder inachtneming van de voorgeschreven of nader overeengekomen opzegtermijn, is aansprakelijk voor de door de andere partij daardoor te lijden schade.

7.Dit artikel laat onverlet de rechten op ontbinding, zoals toegekend aan JSU in deze voorwaarden.

8.Indien de wederpartij de opdracht in gevallen waarin ze daartoe bevoegd is, schriftelijk heeft opgezegd, is JSU gerechtigd een redelijke vergoeding in rekening te brengen voor de verrichte werkzaamheden. Indien JSU de opdracht met inachtneming van het in de vorige leden bepaalde heeft doen eindigen in het geval dat van JSU in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de opdracht langer voortduurt, is JSU gerechtigd een redelijke vergoeding in rekening te brengen voor de verrichte werkzaamheden, bij welke redelijke vergoeding tevens alle gemaakte kosten van derden, die ten laste van koper/opdrachtgever worden gebracht, integraal worden betrokken.

Artikel 16. Arbitrage:

1.Alle geschillen, welke tussen koper/opdrachtgever en JSU betreffende de uitvoering van door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten, regelingen, offertes e.d. mochten ontstaan, zullen worden beslecht door arbitrage, overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.

2.JSU is gerechtigd ter zake van invordering van op een koper/opdrachtgever openstaande bedragen de gewone Nederlandse Rechter van hetzij haar woonplaats hetzij de Rechter van de woonplaats van de koper/opdrachtgever te adiëren.

Artikel 17. Toepasselijk Recht:

Op de door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten en op overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn is uitsluitend Nederlands Recht betreffende het Rijk in Europa van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Verdrag inzake de Internationale Koop van Roerende Zaken (CISG) als op 1 januari 1992 voor Nederland in werking getreden.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2013 - 2024 Handelsonderneming JSU | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel